Informacja- RODO

25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Sensus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, Świętokrzyska 51/3. Adres do kontaktu w sprawach danych osobowych: biuro@sensusfn.pl.

2. W przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyraziłeś zgodę. Czyli:

– przekazanie oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych(zwanym dalej ADO) – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

– przekazanie oferty usługi doradztwa kredytowego przez ADO– nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

– wykonania i rozliczenia umowy zawartej z ADO– nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

– marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.

3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią przepisy:

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Twoje żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.

4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione za Twoją zgodą bankom i firmom deweloperskim, z którymi współpracujemy.

5. W dowolnym czasie masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te możesz zrealizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, mailowo lub telefonicznie.

6. Jeżeli udzieliłeś/aś zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie możesz odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@sensusfn.pl, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.